ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/115594.
View online Resources