ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5584 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 4 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้แร่งขนาด 45 ไมโครเมตร และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 4 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้แร่งขนาด 45 ?m (เบอร์ 325)

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5584 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 4 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้แร่งขนาด 45 ไมโครเมตร และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 4 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้แร่งขนาด 45 ?m (เบอร์ 325). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/558379.
View online Resources