รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/355066.
View online Resources