ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600539.
View online Resources