คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 920/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [จำนวน 2 ราย 1. นายธนิตพล ไชยนันทน์ 2. นายเรวัต อารีรอบ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 920/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [จำนวน 2 ราย 1. นายธนิตพล ไชยนันทน์ 2. นายเรวัต อารีรอบ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/552465.
View online Resources