ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/417548.
View online Resources