ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง [นายธีรศักดิ์ กรรณสูตร นายโคทม อารียา นายยุวรัตน์ กมลเวชช นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น นายสวัสดิ์ โชติพานิช]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง [นายธีรศักดิ์ กรรณสูตร นายโคทม อารียา นายยุวรัตน์ กมลเวชช นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น นายสวัสดิ์ โชติพานิช]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264927.
View online Resources