กฎ ก.พ. ฉบับที่ 386 (พ.ศ. 2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่อ อย่างอื่นในกรมชลประทาน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1963). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 386 (พ.ศ. 2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่อ อย่างอื่นในกรมชลประทาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/200669.
View online Resources