ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 2/2541 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 2/2541 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/230994.
View online Resources