กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2560

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/541965.
View online Resources