สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการต้องห้ามอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม่ [ระหว่าง ประธานวุฒิสภา ผู้ร้องที่ 1 สมาชิกวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่ 1 ถึงที่ 16 ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้องที่ 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้องที่ 17 ถึงที่ 29 ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้องที่ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้องที่ 30 ถึงที่ 45]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการต้องห้ามอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม่ [ระหว่าง ประธานวุฒิสภา ผู้ร้องที่ 1 สมาชิกวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่ 1 ถึงที่ 16 ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้องที่ 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้องที่ 17 ถึงที่ 29 ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้องที่ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้องที่ 30 ถึงที่ 45]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42039.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล