พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลท่าขาม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2530

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1987). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลท่าขาม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2530. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30993.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล