แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) (2021). แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589781.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล