วิเทศปริทรรศน์ ประเทศไทยเงินขาดดุล 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลอ้างอิง
(1978). วิเทศปริทรรศน์ ประเทศไทยเงินขาดดุล 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/500151.
View online Resources