กฎ ก.พ. ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2495) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2495) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/228945.
View online Resources