ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมวิทยุบริการภาคธุรกิจชุมชนและสื่อมวลชน (ภก.ธช.) Radio services sector the business community and the media (RK.TCH)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมวิทยุบริการภาคธุรกิจชุมชนและสื่อมวลชน (ภก.ธช.) Radio services sector the business community and the media (RK.TCH)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532626.
View online Resources