กฎ ก.พ. ฉบับที่ 153 (พ.ศ. 2500) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมโรงงาน อุตสาหกรรม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1957). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 153 (พ.ศ. 2500) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมโรงงาน อุตสาหกรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223468.
View online Resources