ประกาศกรมศุลกากร ที่ 125/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมศุลกากร ที่ 125/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563095.
View online Resources