ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับใน พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับใน พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219274.
View online Resources