ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5436 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเหลวอินทรีย์ระเหยง่ายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การหาส่วนที่เหลือจากการระเหยแห้งด้วยเครื่องอังน้ำ - วิธีทั่วไป

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5436 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเหลวอินทรีย์ระเหยง่ายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม - การหาส่วนที่เหลือจากการระเหยแห้งด้วยเครื่องอังน้ำ - วิธีทั่วไป. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557050.
View online Resources