การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์เสรี (Open Source) เพื่อตรวจสอบการไหลเวียนข้อมูลเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
ธีรวุฒิ วงษ์วิจิตร การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์เสรี (Open Source) เพื่อตรวจสอบการไหลเวียนข้อมูลเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003205.
View online Resources