กฎ ก.พ. ฉบับที่ 570 ( พ.ศ. 2510 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกรมประมง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1967). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 570 ( พ.ศ. 2510 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกรมประมง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212179.
View online Resources