บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2499 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2499 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1956). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3/2499 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2499 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211879.
View online Resources