ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548272.
View online Resources