ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 6/1 ชนิดดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 6/1 ชนิดดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/228586.
View online Resources