ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ..../ ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ..../ ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ..../ ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2007). ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ..../ ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ..../ ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ..../ ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76413.
View online Resources