บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 4 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2554 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 4 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2554 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/172667.
View online Resources