กฎ ก.พ. ฉบับที่ 793 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรม ส่งเสริมการเกษตร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1974). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 793 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรม ส่งเสริมการเกษตร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/150701.
View online Resources