ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด [มูลนิธิโรงเรียนฮั่วเคี้ยวและราษฎร์อุทิศศึกษา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด [มูลนิธิโรงเรียนฮั่วเคี้ยวและราษฎร์อุทิศศึกษา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/268341.
View online Resources