ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นายถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, นายสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นายถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, นายสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/95253.
View online Resources