ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5807 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงเก็บปัสสาวะ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5807 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงเก็บปัสสาวะ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570432.
View online Resources