ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายตากใบ - เขตแดน ตอนอำเภอตากใบ - อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายตากใบ - เขตแดน ตอนอำเภอตากใบ - อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/105223.
View online Resources