พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (บ้านควนลัง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (บ้านคลองหวะ) พ.ศ. 2523

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (บ้านควนลัง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (บ้านคลองหวะ) พ.ศ. 2523. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29882.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล