ประกาศกรมศุลกากร ที่ 126/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมศุลกากร ที่ 126/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563099.
View online Resources