ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6245 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย - การวิเคราะห์โดยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟีที่ใช้ไคแรลคะพิลลารีคอลัมน์ - วิธีทั่วไป

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6245 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย - การวิเคราะห์โดยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟีที่ใช้ไคแรลคะพิลลารีคอลัมน์ - วิธีทั่วไป. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585793.
View online Resources