กฎ ก.จ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ว่าด้วยการเลื่อนอันดับเงินเดือนและการเลื่อน ขั้นเงินเดือน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1973). กฎ ก.จ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ว่าด้วยการเลื่อนอันดับเงินเดือนและการเลื่อน ขั้นเงินเดือน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/188021.
View online Resources