รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 21/วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 21/วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/474954.
View online Resources