พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พุทธศักราช 2485

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1945). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พุทธศักราช 2485. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34558.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล