ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ตราสารที่ให้นับเข้าเป็นเงินกองทุนสำหรับบริษัทเงินทุน (การนับเงินที่ได้รับเนื่องจากการออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน (Hybrid Debt Capital Instruments) หรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว(Subordinated Debt) เป็นกองทุนชั้นที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ตราสารที่ให้นับเข้าเป็นเงินกองทุนสำหรับบริษัทเงินทุน (การนับเงินที่ได้รับเนื่องจากการออกตราสารที่มีลักษณะคล้ายทุน (Hybrid Debt Capital Instruments) หรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว(Subordinated Debt) เป็นกองทุนชั้นที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223209.
View online Resources