ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/540000.
View online Resources