ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พุทธศักราช 2479

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1936). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พุทธศักราช 2479. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/203549.
View online Resources