พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยโจด ตำบล หนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ตำบลกระนวน ตำบล คำแมด ตำบลห้วยเตย ตำบลบ้านโนน ตำบลคูคำ กิ่ง อำเภอซำสูง อำเภอกระนวน และตำบลบ้านขาม อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยโจด ตำบล หนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ตำบลกระนวน ตำบล คำแมด ตำบลห้วยเตย ตำบลบ้านโนน ตำบลคูคำ กิ่ง อำเภอซำสูง อำเภอกระนวน และตำบลบ้านขาม อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34193.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล