รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 32/วันที่ 4 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 32/วันที่ 4 มิถุนายน 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/472343.
View online Resources