ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2098 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 จำนวน 2 เส้นทาง [สายที่ 558 สุรินทร์ - บ้านโคกกระชาย สายที่ 225 อุดรธานี - บึงกาฬ (ข)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2098 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 จำนวน 2 เส้นทาง [สายที่ 558 สุรินทร์ - บ้านโคกกระชาย สายที่ 225 อุดรธานี - บึงกาฬ (ข)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587657.
View online Resources