ประกาศใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม อนุสัญญาซึ่งลงนามกัน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1875 เพื่อวางมาตรฐานระหว่างประเทศ และเพื่อความสมบูรณ์แห่งระบบเมตริก กับระเบียบข้อบังคับต่อท้ายอนุสัญญาซึ่งได้ลงนามกัน ณ เมืองแซฟร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2464

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1951). ประกาศใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม อนุสัญญาซึ่งลงนามกัน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1875 เพื่อวางมาตรฐานระหว่างประเทศ และเพื่อความสมบูรณ์แห่งระบบเมตริก กับระเบียบข้อบังคับต่อท้ายอนุสัญญาซึ่งได้ลงนามกัน ณ เมืองแซฟร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2464. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/228001.
View online Resources