ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6358 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบขนส่งอัจฉริยะ - ระบบเปลี่ยนช่องทางเดินรถแบบอัตโนมัติบางส่วน (PALS) - ข้อกำหนดด้านการทำงาน/การปฏิบัติงาน และขั้นตอนการทดสอบ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6358 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบขนส่งอัจฉริยะ - ระบบเปลี่ยนช่องทางเดินรถแบบอัตโนมัติบางส่วน (PALS) - ข้อกำหนดด้านการทำงาน/การปฏิบัติงาน และขั้นตอนการทดสอบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595156.
View online Resources