ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2983 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรด์ไออน -วิธีโพเทนชิออเมทริก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2983 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม - การวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรด์ไออน -วิธีโพเทนชิออเมทริก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191152.
View online Resources