รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ : น้ำท่วม น้ำแล้ง และแผ่นดินถล่ม รายงานฉบับภาคผนวก

ข้อมูลอ้างอิง
ธวัชชัย ติงสัญชลี, เสรี ศุภราทิตย์, วรากร ไม้เรียง, เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ (2003). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ : น้ำท่วม น้ำแล้ง และแผ่นดินถล่ม รายงานฉบับภาคผนวก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563857.
View online Resources