คำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ 923/2523 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). คำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ 923/2523 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/98049.
View online Resources