ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6206 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบและขั้นตอนการวิเคราะห์สำหรับประเมินการวิจัยอุปกรณ์ป้องกันการชนของผู้ขับขี่ที่ติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ เล่ม 2 บทนิยามของเงื่อนไขการกระแทกที่สัมพันธ์กับข้อมูลอุบัติเหตุ

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6206 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบและขั้นตอนการวิเคราะห์สำหรับประเมินการวิจัยอุปกรณ์ป้องกันการชนของผู้ขับขี่ที่ติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ เล่ม 2 บทนิยามของเงื่อนไขการกระแทกที่สัมพันธ์กับข้อมูลอุบัติเหตุ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585710.
View online Resources